Prohlášení

Dohoda o užívání stránek www.ptaci-chripka.cz:

  1. Užíváním internetových stránek www.ptaci-chripka.cz uzavíráte Dohodu o užívání stránek(dále jen „dohoda“) s občanským sdružením MEDUKA, se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČ: 27020746. Za jakoukoliv škodu vzniklou stranám dohody či třetí osobě v důsledku porušení dohody nenese MEDUKA odpovědnost a Vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši.
  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost. Stránka je databází dle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků či zřizovateli databáze dle zákona.
  3. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ustanoveními Občanského zákoníku o ochraně osobnosti. V rámci tohoto zákona využívá při zpracování odborných dat zvláště vědecké licence, zakotvené v § 12 odst.3 Občanského zákoníku, která zřizovatele i uživatele zavazuje používat osobní údaje pouze k vědeckým účelům. Vaše dotazy a připomínky nebudou považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a s nimi nakládat dle svého uvážení.
  4. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDUKA v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek
  6. Společnost MEDUKA si vyhrazuje právo na změnu obsahu stránek i jednostrannou změnu dohody. Ke změně obsahu stránek i ke změnám dohody, v důsledku kterých dojde ke změně práv a povinností stran dohody, bude vždy připojeno datum změny.

1.6. 2006, MEDUKA